30 d'Abril de 2019

SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA REVISTA RECERQUES

La secretaria del consell de redacció comunica als autors la recepció dels manuscrits en un termini màxim de 15 dies a partir de la seva recepció. La secretaria té la facultat de rebutjar aquells que no s’adeqüen a les normes d’edició de la revista.

 

El sistema d’avaluació es basa en avaluadors externs i és doblement anònim. Els avaluadors no són mai membres del consell de redacció de la revista així com tampoc dels seus diferents consells.

 

En cap cas no es desvetlla durant el procés de crítica la identitat de l’autor/s ni la dels avaluadors. Una vegada és acceptat provisionalment l’inèdit, s’envia a dos lectors crítics, que en un termini aproximat d’un mes informen sobre la conveniència de publicar o no l’article, com també en recomanem modificacions, emprant per fer-ho el formulari d’avaluació que la secretaria els envia amb l’original, el qual és netejat de qualsevol referència explícita i indirecta sobre el seu autor. En cas de divergència de parers entre els dos avaluadors, es demana informe a un tercer avaluador.

 

A la vista dels informes dels avaluadors, és el consell de redacció qui decideix, en un termini màxim de tres mesos des de la data de l’avís de recepció, sobre la publicació de l’article rebut. L’autor rep una notificació on s’argumenten els motius de l’acceptació, del seu rebuig o, si escau, de les modificacions que s’haurien de fer per la seva publicació. Sempre s’adjunten els informes dels avaluadors.

 

Per aquells articles que necessitin millores, la publicació està sempre subjecta a la seva incorporació a la versió revisada. La decisió final de publicació correspon al consell de redacció.

 

Recerques publica periòdicament la relació d’avaluadors externs. També fa pública una estadística on consta la taxa de rebuig dels articles rebuts.