3 de Maig de 2019

NORMES D’EDICIÓ

 • Els articles, les notes crítiques i ressenyes bibliogràfiques han de ser inèdits i no poden haver estat enviats al mateix temps a cap altra revista o institució per a la seva difusió sigui en el format tradicional en paper o de forma electrònica.

 • Estaran redactats en català, llevat dels que vinguin de fora de l’àmbit lingüístic dels Països Catalans que podran ser, si el consell de redacció els considera d’especial interès, traduïts i publicats.

 • Els materials es presentaran en suport electrònic, en format MS Word per a PC, que no serà retornat, per correu electrònic, en forma d’«attachment», a revista.recerques@upf.edu.

 • El tipus de lletra ha de ser Times del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’espai i mig.

 • L’extensió total dels articles (és a dir, text principal, notes a peu de pàgina, gràfics, quadres i apèndixs) no ha de superar les trenta planes (trenta-set línies de setanta espais per plana, és a dir, 2.590 espais); i el de les ressenyes nou pàgines. El consell de redacció podrà autoritzar la publicació d’articles i ressenyes més extensos. Tots els fulls han d’anar numerats correlativament.

 • A l’encapçalament de l’article es posarà el títol en català i a sota la seva traducció a l’anglès. No s’hi farà constar, ni aquí ni enlloc del text, el nom de l’autor.

 • Seguidament dos línies més avall s’afegirà, amb el títol Resum en versaletes i dos punts [:] un resum d’un màxim de 120 paraules, per a continuació dos línies a sota, posar Paraules clau també en versaletes, seguit de dos punts [:] amb els conceptes. El mateix esquema es seguirà per l’Abstract i els Key Words, versions en anglès de les parts anteriors, que aniran a continuació.

 • Les notes es posaran numerades correlativament a peu de pàgina, els números de les crides seran en xifres aràbigues i en superíndex i mai no es posaran entre les paraules i els signes de puntuació, i es redactaran a un sol espai i amb lletra de 10 punts.

 • Les referències bibliogràfiques de les notes han de seguir la pauta indicada en els exemples que segueixen. Noti’s en particular que el(s) nom(s) del(s) autor(s) ha(n) d’anar en versaletes, no en majúscules.

 • Els segles en xifres romanes han d’anar en versaletes, no en majúscules. Per exemple, xviii.

Llibres (en la primera citació):
L. Artizzu, Lord Nelson e la Sardegna, Cagliari, Edizioni Della Torre, 2008, 236.
R. Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe, París, Gallimard, 1988, I, 63-64.
Citacions successives: Artizzu, Lord Nelson…, 135; Hilberg, Destruction des Juifs…, II,
133-137.

Capítols de llibres: E. Serra, «Vicens Vives i el pactisme», Revisió historiogràfica de Jaume Vicens i Vives, Cabrera de Mar, Galerada, 2010, 135-160.
M. Ojeda Mata, «Identidades, fronteras, cruces y ambivalencias: los sefardíes en la España contemporánea», dins M. Ventura i Oller (ed.), Fronteras y mestizajes, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, 57-70.

Citations successives: Serra, «Vicens Vives…», 140; Ojeda, «Identidades, fronteras…», 62.

Articles:
V. Royo Pérez, «Elits rurals i xarxes mercantils al nord del País Valencià baixmedieval. El comerç i la manufactura de la llana a Vilafranca (1393-1412)», Recerques 60, 2010, 25-56.
Citations successives: Royo, «Elits rurals…», 33.

 • En cap cas no s’han d’usar les fórmules «op. cit.», «ibidem», ni qualsevol altra de semblant.

 • Cal usar sempre cometes baixes (« »), mai altes (“ ”), tant a les referències bibliogràfiques en nota com a les cites del text. Si aquestes passen de dues ratlles, i sobretot si consten de més d’una frase sencera, cal presentar-les en paràgraf a part, amb 1 cm d’entrada i sense cometes. En cas que la llengua original de la cita sigui l’anglès o una llengua romànica no es traduiran. L’autor aportarà la traducció en nota per les altres llengües.

 • En cap cas no es farà servir el sistema de referenciació abreujada al nom de l’autor i l’any de publicació i incorporada, entre parèntesis, al text mateix, amb la bibliografia al final de l’article. Excepcionalment, però, el consell de redacció podrà donar-hi el vist-i-plau per a estats de la qüestió o notes bibliogràfiques.

 • Els títols del apartats, cas d’haver-n’hi, han d’anar en cursiva i amb la mateixa mida de lletra del cos.

 • En el cas que hagi figures, fotografies, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure durant el procés de maquetació. Les fotografies, dibuixos o imatges s’han de lliurar en reproducció fotogràfica o en format digital JPG o TIF i amb una resolució de 300 punts.

 • Acompanyaran els articles i les notes de debat, en full a part, una breu nota sobre l’autor perquè, en cas que la recerca sigui admesa, sigui publicada a la «Nota sobre els autors de la revista». Contindrà la titulació, l’adscripció universitària, les principals publicacions i les línies de recerca. Serà d’un màxim de 7 línies.

 • En full separat es farà constar el nom i cognom de l’autor o autors, l’adreça electrònica i postal completa i el telèfon, així com també un petit currículum de l’autor o autors, en el qual es farà constar el número Id d’ORCID.